Zaměřili se na výnos i kvalitu

Zemědělec 10/2021

Společnost Agrofinal spol. s r. o. ve spolupráci se zemědělským podnikem Tagros a. s. uspořádali v Troubelicích polní den Demo parku Agrofinal, zaměřený na kukuřici. Největší pozornost patřila trojici hybridů zařazených do Ligy výnosných, tedy materiálům ES Joker, ES Bond a ES Faraday. Mezi důležité novinky prezentované v Troubelicích se řadí ES Katmandu, ES Islander a ES Locomotive. V letošním roce bylo do pokusu zařazeno celkem třicet tři hybridů kukuřice v rozmezí FAO od 200 do 310, zhruba třetina z nich s tuzemskou registrací, která je pro zákazníka při volbě materiálu klíčová.

Barbora Venclová

Společnost Agrofinal je mezi pěstiteli známa již více než dvacet pět let. Jejím cílem je podle jednatelky této firmy Ing. Henrietty Dolinské hledat a předávat zákazníkům nejvyšší úrodový potenciál odrůd kukuřice, slunečnice, sóji a řepky olejky s cílem zajistit pěstitelům co nejvyšší výnosy a optimální ekonomické výsledky. K nabídce odrůd patří i profesionální poradenské služby, které firma Agrofinal poskytuje od zasetí až po sklizeň.

V portfoliu hybridů kukuřice společnosti Agrofinal nalezneme několik specifik a programů označujících významné vlastnosti materiálů. V první řadě jde již o zmiňovanou Ligu výnosných, která podle Ing. Jiřího Kratochvíla, obchodního manažera společnosti Agrofinal pro Moravu, zahrnuje výjimečné výnosné hybridy kukuřice. Další zajímavostí sortimentu společnosti Agrofinal je program Roots Power. Ten vznikl v souvislosti s poptávkou pěstitelů po hybridech kukuřice s odolností ke stresovým podmínkám. Šlechtění hybridů je v tomto případě zaměřené na plně rozvinutý kořenový systém zajišťující vyšší toleranci k suchu, zlepšení příjmu živin a vysokou odolnost vůči poléhání. Jedním z typických zástupců tohoto směru šlechtění je podle Ing. Kratochvíla například ES Faraday. Upozornil také na hybridy kukuřice se speciálním uvolňováním vody ze zrna, tzv. Tropical Dent, a to materiály ES Eurojet a ES Faraday. Díky této vlastnosti se u těchto hybridů snižují náklady na sušení zrna a zvyšuje se ziskovost jejich pěstování.

Osivo většiny hybridů kukuřice společnosti Agrofinal je ošetřeno mořidlem OptiCoat+, které obsahuje zinek a mangan, prvky důležité pro podporu zakořeňování, vývoj kukuřice a tvorbu výnosu.

Před vstupem do porostů

Ještě před tím, než návštěvníci odborné polní akce vstoupili do pokusů s kukuřicí, které v této podobě v Troubelicích probíhají od roku 2015, shrnul Ing. Jaroslav Zahradníček, místopředseda představenstva společnosti Tagros, činnost podniku a místní podmínky. „Geograficky se tato oblast nachází v severním cípu Hornomoravského úvalu, tedy v oblasti známé jako Haná,“ připomněl. Podnik hospodaří na vododržných hnědých půdách a černozemích téměř na 2000 ha. Zabývá se rostlinou a živočišnou výrobou, ale také ovocnou výrobou a dřevovýrobou.

Konkrétně ke kukuřici a vedení pokusu promluvil již vedoucí rostlinné výroby společnosti Tagros Jaroslav Maitner. Předplodinou před kukuřicí byl jarní ječmen, po jehož sklizni následovalo zásobní hnojení draselnou solí a trojitým superfosfátem, dále zimní orba a na jaře dvakrát urovnání pozemku kompaktorem (mezi tím ještě aplikace močoviny). Setí proběhlo 4. května (90 tis. zrn na hektar), 15. června následovalo přihnojení ledkem a až 9. června byla provedena herbicidní ochrana (v souvislosti s letošním vývojem počasí). Ošetření proti zavíječi kukuřičnému již druhý rok v podniku nedělají. Důvodem je výška kukuřice v době signalizace tohoto škůdce, kdy by aplikační technika ve vysokých porostech nadělala více škody než užitku.

Liga výnosných nabízí to nejlepší

Pokud by se chtěli pěstitelé z portfolia kukuřice společnosti Agrofinal zaměřit na hybridy s nejvyšší kvalitou a výnosovým potenciálem, tento výběr jim ulehčí skupina vybraná zástupci této firmy s názvem Liga výnosných. Do té patří trojice materiálů ES Joker (FAO 250 S/240 Z), ES Bond (FAO 260 S/250 Z) a ES Faraday (FAO 310 S/300 Z).

ES Joker získal v roce 2020 tuzemskou registraci v silážním segmentu. Využitelný je vedle siláže pro skot také pro bioplynové stanice a lze jej pěstovat i na zrno. „Na Blanensku, kde byl již zaveden do předprodeje v roce 2020, byl velmi úspěšný, dosahoval vysokých výnosů ekonomického zrna, a to především díky nízké vlhkosti zrna,“ zdůraznil Ing. Kratochvíl. Poukázal také na vysoké vzrůstné rostliny hybridu, erektivní postavení listů a pěkné vyvinuté palice. Charakterizuje jej dále vysoký výnos siláže (výnos celkové suché hmoty 105,4 %, ÚKZÚZ 2018–2019) s vynikající stravitelností, vysoký obsah škrobu a velmi dobrá adaptabilita. Podle Ing. Kratochvíla půjde o jeden z hybridů, který nahradí ES Newmilk, který byl nejprodávanějším silážním hybridem této firmy.

Na základě zkušeností ze zahraničí vstoupil do Ligy výnosných také ES Bond (FAO 260 S/250 Z), který má výjimečné výsledky zejména v Bavorsku, Sasku a Polsku. „Z důvodu velmi dobrých zahraničních výsledků jsme se rozhodli hybrid na český trh uvést co nejrychleji, tedy bez české registrace,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Agrofinal Milan Spurný s tím, že v Německu je jedním z nejprodávanějších hybridů raného sortimentu a také v České republice byl v letošním roce velmi žádaný. Doporučuje jej pěstovat zejména na siláž pro bioplynové stanice a vysokoužitkové chovy, okrajověji i na zrno. Jeho předností je velmi rychlý start na jaře. Velmi dobře se dokáže vypořádat s nepříznivými chladnými podmínkami i přísušky. Snáší dobře pěstování i na velmi výhřevných půdách, zvláště na písčitých propustnějších, ale také na zamokřených, poukázal na další vlastnosti Milan Spurný. ES Bond, vlajková loď firmy v raném sortimentu, také vykazuje dobrou plasticitu a stabilní, vysoký výnos napříč různými ročníky.

Univerzálním materiálem pro pěstování na zrno, siláž i pro bioplynové stanice je hybrid ES Faraday (FAO 310 S/300 Z). Miroslav Střítecký, obchodní zástupce společnosti Agrofinal, u tohoto hybridu upozornil na vysoké, velmi dobře olistěné rostliny s velmi dobrým zdravotním stavem a silným stay green efektem. ES Faraday nese známku Roots Power, má tedy lépe vyvinutý kořenový sytém, vyšší stabilitu rostlin i lepší odolnost vůči stresovým faktorům. V závěru vegetace vykazuje podle Miroslava Stříteckého velmi rychlý dry down efekt zajišťující sklizeň zrna s nízkou vlhkostí. Hybrid je zařazen také v systému FERTCORN.

Významné novinky

Mezi celou škálou novinek a novošlechtění vyzdvihli zástupci společnosti Agrofinal zejména hybridy ES Katmandu, ES Islander a ES Locomotive.

ES Katmandu (FAO 220 S/210 Z) zapadá vedle hybridů ES Legolas (FAO 200 S) a ES Eurojet FAO 220 S/210 Z) do trojice nejranějších kukuřic nabídky společnosti Agrofinal s typicky tvrdým typem zrna vhodným i pro mlynářské účely. Tato novinka je podle Ing. Kratochvíla kombinovaným materiálem pro využití na siláž i zrno s efektem Tropical Dent, díky němuž rychle uvolňuje vodu ze zrna. Vzhledem ke své ranosti nalézá uplatnění i pro pozdní výsevy.

ES Locomotive je tříliniový hybrid (měl by být plastičtější než dvouliniové), velmi vysoký, mohutný a v horní části s poměrně silným stay green efektem, přiblížil Miroslav Střítecký. Podle zástupců společnosti Agrofinal by mohl být náhradou úspěšného hybridu ES Yeti, který byl v nabídce v loňském roce naposledy.

Dalším tříliniovým materiálem je ES Islander (FAO 270 Z) vhodný na zrno i siláž. Jak zdůraznil Ing. Kratochvíl, v letošním roce prošel úspěšně tuzemskými registračními zkouškami, kde byl zkoušen na siláž. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) má typ zrna tvrdý až mezityp, palice nasazeny středně vysoko až vysoko na vysokých až velmi vysokých rostlinách, další charakteristiky vázající se k výnosu a stravitelnosti jsou nejčastěji hodnoceny jako středně vysoké až vysoké.

Stojí za pozornost

Zajímavých hybridů prezentovaných v Troubelicích byla celá řada, k výrazným materiálům vedle již jmenovaných patří také ES Hubble, ES Bombastic, ES Watson, či ES Wellington.

ES Hubble (FAO 230 S/220 Z) je podle Ing. Kratochvíla materiálem optimálním pro bramborářskou oblast, patří také k nové generaci Roots Power. Za poslední tři roky dosáhl v Troubelicích průměrně 21 t/ha celkové suché hmoty, jde tedy o výborný materiál na siláž s možností využití i na zrno. Řečník u něj zdůraznil i vysoký podíl palic.

Hybridem, který se vymyká všem předpokladům délky setrvání na trhu, je ES Bombastic (FAO 240 S/230 Z), vlajková loď společnosti Agrofinal na Vysočině. Podle Ing. Otta Šrůty, obchodního zástupce firmy Agrofinal je „Využíván je především na kvalitní siláž pro dojnice, ale nechá se použít i na vlhké zrno a v teplejších oblastech i na zrno,“. Zástupci společnosti Agrofinal u tohoto hybridu vyzdvihli také vysoký výkon a jedny z nejlepších chladových testů, které prokázal při registraci v Německu.

Do vododržných půd je rajonizován typicky silážní hybrid ES Watson (FAO 260 S), který je podle Ing. Kratochvíla díky vysoké stravitelnosti organické hmoty určený pro vysokoprodukční dojnice. Tento plastický hybrid zaujme mimo jiné výkonem, kdy v Troubelicích dosáhl za poslední tři roky 24 t/ha ve výnosu suché hmoty, zvýšenou odolnost vykazuje také k chladu.

Další z významných hybridů ES Wellington (FAO 270 S), stejně jako ES Watson se od ostatních v sortimentu firmy Agrofinal odlišuje čistě silážním využitím (pro skot i bioplynové stanice). Ing. Kratochvíl u něj zdůraznil vynikající stravitelnost, vysoký podíl palic i obsah škrobu a také silný stay green efekt. Tento hybrid, který dokáže odolávat chladu, je vhodný pro intenzivní způsob pěstování.

Pod jednou střechou dvě firmy

Zástupci společnosti Agrofinal představili i celou řadu hybridů, patřící pod sesterskou obchodní značku Candor, s. r. o., (společně s hybridy Agrofinal tvoří nabídku Agrofinal Group, s. r. o.). Jak vysvětlil M. Spurný, značka Candor představuje především doplňkovou volbu k hybridům společnosti Agrofinal, navýšenou o speciální segment, který nabízí portfolio kukuřic pro potravinářství a krmivářství, např. červené, fialové a bílé kukuřice.

Mezi Candor hybridy patří například Fight (FAO 260 Z) pro kombinované využití, Flixus (FAO 250 S), výkonný, nenáročný silážní materiál, vhodný podle Milana Spurného i do horších klimatických a půdních podmínek. Z dalších prezentovaných materiálů jde o kombinovaný hybrid Corvina (FAO 270 S/260 Z), zrnový materiál Claudius (FAO 260 S/270 Z), který v loňských pokusech v Lošticích dosáhl jednoho z nejlepších výnosů, silážní hybrid Linear (FAO 270 S/280 Z) s vysokým výnosovým potenciálem, či kombinovaný hybrid Zinober (FAO 300 S/300 Z) charakteristický velmi dobře dopylenými palicemi (tvoří fasciace) a rychlým dry down efektem.

Velkým přínosem pro zemědělce je nejen samotná přehlídka hybridů v polních pokusech, ale také následné laboratorní vyhodnocení materiálů. „Na testování hybridů klademe velký důraz a snažíme se je pro dané regiony vybírat co nejlépe,“ zdůraznil Milan Spurný.

Fytopatologické okénko

Porostům kukuřice se z hlediska výskytu chorob a škůdců věnoval vzácný host odborné akce Ing. Karel Říha, který ochotně zodpověděl také celou řadu dotazů od návštěvníků. Zdravotní stav prezentovaných hybridů ohodnotil jako velmi dobrý. Obsev pokusů ale poskytl možnost určit známé i méně známé choroby a škůdce této plodiny.

Ze škůdců identifikoval na rostlinách kukuřice například polyfágní svilušku chmelovou, která na listech tvoří drobné skvrnky. Čárkované poškození (bílé čárky) pak způsobují křískové, jejichž škodlivost spočívá podle Ing. Říhy především v přenosu viróz, což může být zásadním problémem pro sousední porosty obilnin. Nepřehlédnutelné symptomy způsobují také třásněnky. Pro mnohé přítomné to tak znamenalo i uvědomění, že škůdci kukuřice nejsou jen zavíječ a bázlivec.

Spektrum chorob je také poměrně široké – v Troubelicích poukázal fytopatolog zejména na antraknózu kukuřice, která se projevovala rozpadajícím se kolénkem plodiny (ničí vodivé svazky), helmintosporiovou skvrnitost listů kukuřice či Fusarium graminearum viditelné na řezu stéblem. Na palicích zaznamenal plíseň šedou, sněť kukuřičnou v suchém i mokvavém provedení a také fuzariózy.

Vedle dostupných chemických přípravků na ochranu rostlin upozornil z vlastních zkušeností Ing. Říha také na velmi dobrou účinnost biologické ochrany.