Výkonné řepky P3 GENERACE

Úroda č. 6, červen 2018

Společnost EURALIS se šlechtěním řepky zabývá dlouhodobě. V posledních letech jsou výsledkem této práce vynikající hybridy P3 GENERACE, které splňují nejvyšší požadavky pěstitelů na výnos a kvalitu odrůd. K nejvýkonnějším z nich patří hybrid ES Imperio.

Řepka ozimá patří k nejlepším předplodinám v rámci osevních postupů, pěstuje se s vysokou rentabilitou a nezanedbatelná je také její úloha v ochraně půdy proti erozi. Pro její dlouhodobé využití je nutné zajistit ziskovost jejího pěstování a nabízené odrůdy musí splnit několik důležitých požadavků: prvním požadavkem je agronomická hodnota odrůdy v klíčových fázích vývoje, její dobrá adaptabilita a schopnost překonat kritické období v průběhu vegetace, hlavně v zimním období, dále zvýšená odolnost proti fómovému černání stonku a také vyšší odolnost k ostatním patogenům. V neposlední řadě je také důležitá odolnost proti pukání šešulí před sklizní. Dalším důležitým aspektem je kvalita produkce, která musí splňovat aktuální požadavky trhu.

Šlechtění P3 GENERACE

Společnost EURALIS nyní přichází na evropský trh s odrůdami získanými díky novému šlechtitelskému programu P3 GENERACE, jehož základem jsou tři pilíře: výkon (PERFORMANCE), odolnost (PROTECTION) a ziskovost (PROFITABILITY). Od roku 2007 využívají výzkumné programy rozsáhlý genetický materiál a podle přísných kritérií jsou vybírány nové generace odrůd řepek. Pokročilé techniky urychlují proces výběru a zvyšují přesnost výběru genů. EURALIS využívá deset pokusných stanic v celé Evropě, objem pokusů se za poslední desetiletí zdvojnásobil, v roce 2017 bylo k dispozici 50 000 pokusných parcel. V síti výzkumných pracovišť je ročně testováno tři až čtyři tisíce nových hybridů.

Na šesti šlechtitelských stanicích ve Francii, Německu, Polsku a na Ukrajině je možné vyhodnocovat všechny rodičovské linie a také všechny nově vyšlechtěné hybridy v různých pěstitelských podmínkách. Díky umístění stanic je možné využít silné stránky každého evropského regionu ve prospěch všech ostatních regionů (například vyhodnocení hybridu ve střední Evropě odhaluje chování materiálu v chladném počasí už v prvních letech, zatímco při sledování pouze ve Francii by bylo k hodnocení potřeba období minimálně deseti let). Dále při hodnocení odolnosti odrůd k chorobám řepky je analyzována jejich reakce a odolnost v podmínkách nejpříznivějších pro vývoj sledovaných patogenů.

Molekulární markerování

Byla také využita metoda molekulárního markerování, která urychluje výzkum nových hybridů a přináší úspory času i nákladů. Je to účinná a efektivní metoda při identifikaci složitých vlastností jako jsou například rezistence vůči chorobám. Pracuje se skupinami odrůd s blízkým genetickým profilem tak, aby bylo možné maximalizovat užitek heterózního efektu u sledovaných materiálů. Molekulární markerování nabízí možnost analýzy genů, které se podílejí na zlepšování agronomických vlastností odrůd a současně snižuje čas potřebný k vyšlechtění nové odrůdy. Umožňuje sledovat větší počet faktorů během celého šlechtitelského cyklu a tím pomáhá vybrat nejvýnosnější odrůdy z hlediska výkonu, kvality a rezistence vůči chorobám ve všech oblastech pěstování řepky. Je to také efektivní nástroj pro kontrolu genetické čistoty.

Kontrola výkonnosti

Při kontrole výkonu a jeho stability musí hybridy P3 GENERACE dosahovat vyšších výnosů semen než nejlepší řepky pěstované v Evropě. Jsou sledované dva roky v předzkouškách a další tři roky v rámci R+D pokusů ve 13 evropských zemích. Cílem je potvrdit stabilitu jejich výsledků v různých půdně-klimatických podmínkách. Vysokou a vyrovnanou výkonnost musí hybrid vykazovat během celého sledovaného období. V rámci sledování kvality oleje bývá ročně provedeno 30 tisíc polních analýz a 40 tisíc analýz laboratorních. Je sledováno 11 kritérií: vlhkost, sušina, obsah proteinů, oleje, glukosinolátů a obsah u kyselin palmitové, olejové, alfa-linolenové, linolenové, stearové a erukové.

Odolnost vůči napadení fomovým černáním stonku je jedním z hlavních kritérií výběru hybridů P3 GENERACE. Zvýšená rezistence je zabezpečena přítomností genů RLM v kombinaci s kvantitativní rezistencí. Hodnocení je prováděno na základě velikosti nekróz na stoncích (šest úrovní hodnocení) a také hodnocením úrovně rezistence 1 až 9 (1 rezistentní, 9 citlivá odrůda). Sledování pokusů odolnosti odrůd vůči vyzimování na Ukrajině zaručuje vysoce spolehlivé výsledky pro všechny evropské země. Další důležité informace dodávají výsledky hodnocení oficiálních státních organizací většiny evropských zemí.

ES Imperio

ES Imperio patří ve skupině odrůd P3 GENERACE k nejvýkonnějším materiálům. Hybrid byl zaregistrován v roce 2015 ve Francii a následně v roce 2016 dosáhl výborných výsledků a byl zaregistrován na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. V ČR prošel registračním řízením v letech 2015 až 2017 a byl díky nadprůměrným výsledkům zaregistrován v lednu 2018.

Hybrid kombinuje vysoké výnosy, výborný zdravotní stav a vysokou plasticitu. Má středně vysoké rostliny s velmi dobrým větvením a vysokou odolností k poléhání. Podzimní vývoj bývá rychlý a rostliny jdou do zimy s velmi dobře vyvinutými kořeny. Přezimování je bez problémů a po rychlém jarním startu následuje rané kvetení. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, hybrid má velmi dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám, především má zvýšenou odolnost vůči napadení fomou (kvantitativní rezistence a přítomnost genů RLM 3 a RLM 7).

ES Imperio je hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd. Jeho výsledky nejen v ČR, ale také v sousedních zemích, potvrzují jeho plasticitu a velmi dobré využití i v oblastech s přísuškem. Má středně vysoký obsah oleje a pěstitelé jistě ocení jeho vysokou HTS. Je vhodný pro běžné i pozdní termíny setí.

Závěr

Společnost EURALIS dlouhodobě reaguje na poptávku pěstitelů řepky po odrůdách výnosných a zdravých, s příznivou rentabilitou pěstování. Hybrid ES Imperio patří k nejvýkonnějším odrůdám, které zastupují materiály P3 GENERACE na současném evropském trhu.

Ing. Anna Poubová
Agrofinal spol. s r. o.

ES Imperio patří ve skupině odrůd P3 GENERACE k nejvýkonnějším materiálům.ES Imperio patří ve skupině odrůd P3 GENERACE k nejvýkonnějším materiálům.
ES Imperio patří ve skupině odrůd P3 GENERACE k nejvýkonnějším materiálům.ES Imperio patří ve skupině odrůd P3 GENERACE k nejvýkonnějším materiálům.