Exkluzivní hybridy sóji pro Jihomoravský kraj

Zemědělec v regionu Jihomoravský kraj 4/2022

V České republice nabývají otázky kolem pěstování sóji stále většího významu. Je to dáno několika faktory. Jedná se primárně o zvýšení ploch pro jarní osev. Podniky, které jsou již na kapacitní hranici osevního postupu s kukuřicí a cukrovou řepou, tak hledají možnou alternativu pro jarní osev. Dalším důvodem je, že mnoho podniků za poslední roky již získalo praxi v pěstování sóji a nebojí se rozšiřovat osevní plochy. Sekundárním faktorem je vědomé rozšiřování osevního postupu o další dvouděložnou plodinu s dobrou předplodinovou hodnotou.

Vlivem restrikcí účinných látek přípravků na ochranu rostlin je pěstování některých olejnin výrazně znepříjemněno, v některých oblastech až znemožněno. A sója, jakožto olejnina, by tento problém mohla částečně kompenzovat. Stejně důležitým důvodem pěstování jakékoliv plodiny je hledisko ekonomické, tedy možnost odbytu sklizeného merkantilu. S nárůstem množství civilizačních chorob a zájmu o alternativní stravování, dochází i ke zvýšené spotřebě sójových produktů. Tyto nejenom neobsahují lepek, což je dnes asi nejběžnější potravinový alergen, ale mají prokazatelné pozitivní účinky na lidské zdraví (např. snižují hladinu cholesterolu v krvi), a protože je sója luskovina, mají i vysoký obsah bílkovin.

Sója v Evropě

Plochy oseté sójou se v Evropě všeobecně zvyšují i z důvodu většího tlaku spotřebitelů na „non-GMO“ potraviny i krmiva pro hospodářská zvířata. Sója dodávaná ze zámoří je z hlediska čistoty genetického materiálu téměř vždy riziková. Zámořští pěstitelé mohou využívat technologii GMO, a proto je jejich produkce výrazně levnější. V Evropě toto není umožněno. Nákupem osiva z evropského šlechtění a evropské produkce je garantováno, že ve vysévaném materiálu není obsažen materiál geneticky upravený. Vynaložená investice do certifikovaného osiva evropské rajonizace vede skrze licenční poplatky množitelů k rozvoji šlechtitelských programů, a tedy i ke šlechtění odrůd určených do konkrétních podmínek. Pěstování sóji je limitováno půdně-klimatickými podmínkami. Její rajonizace je kukuřičná – teplá řepařská oblast s ročním úhrnem srážek 600–700 mm. Nesnáší půdy těžké, slévavé a výrazně kyselé. Zároveň je pro dobrý vývoj rostlin limitující teplota, zvláště v době kvetení a tvorbě semen. Svou potřebu výživy dusíkem je schopná částečně si zajistit sama prostřednictvím symbiózy s hlízkovými bakteriemi, kterými je osivo (většinou) před setím inokulováno. V současné době dochází k ověřování technologie aplikace hlízkových bakterií přímo do půdy (např. Centrum precizního zemědělství při ČZU). Odpadá tak potřeba nákupu inokulovaného osiva či vlastnoruční inokulace velkého množství vysévaných semen (jedná se o 100–150 kg osiva na hektar!).

Všechny odrůdy sóji vyšlechtěné francouzskou společností Lidea zastupované v České republice společností Agrofinal jsou ranostně tzv. 000, tedy velmi rané. Volba odrůdy je odvislá od podmínek pěstování a požadavku na ranost, ale i od účelu pěstování. Nejjednodušší, až skoro laické, rozdělení směrů využití sklizených semen sóji je podle barvy „pupku“ (místa, kde bylo semeno přichyceno poutkem k samotnému lusku). Dělíme je na tmavé (hnědé) a světlé (bílé). Potravinářskými společnostmi jsou preferovány sójové boby celosvětlé, neboť po rozemletí zrna nedochází k vizuální kontaminaci sójové mouky tmavými částečkami z pupku. Sójové boby s tmavou barvou „pupku“ jsou primárně využívány ke krmivářským účelům. Ze sóji je možné získat velmi kvalitní bílkovinné krmivo. Ovšem je nutné, aby surová zrna prošla procesem „extrudace“, při kterém jsou v extrudéru vystavována vysoké teplotě a tlaku. Tímto procesem dochází k denaturaci v sóji obsažených bílkovin a želatinaci škrobových zrn. Zvyšuje se tak stravitelnost pro zvířata. Vysokou teplotou dochází k ničení biologických kontaminantů (mikroorganismů, patogenů, jejich metabolitů), ke snižování vlhkosti produktu a k deaktivaci enzymatických procesů, v komplexním důsledku dochází k prodloužení trvanlivosti, skladovatelnosti a k udržení či navýšení výživného potenciálu vzniklého krmiva. Některé podniky se silnou živočišnou výrobou již těmito extrudéry disponují a vyrábí si vlastní kvalitní krmivo za režijní náklady. Společnost Agrofinal, běžně známá portfoliem hybridů kukuřice, slunečnice a řepky šlechtitelské společnosti Lidea, zastupuje i odrůdy sóji od stejné mateřské společnosti. Šlechtitelská stanice pro sóju se nachází v blízkosti Mnichova (SRN), tedy relativně blízko podmínkám České republiky. Toto je faktor klíčový, neboť se zde specializují na odrůdy vhodné do střední Evropy. V nabídce Agrofinalu jsou pouze nejranější odrůdy, neboť společnost pro své klienty preferuje jistotu nejčasnější možné sklizně před riziky sklízení příliš vlhkého zrna a problematického dosušování. Za dobrých podmínek je sklizeň možná přibližně v polovině až konci září.

Nabízené odrůdy

ES Navigator (000, tmavý pupek):

Jedná se o plastickou odrůdu s odolností vůči poléhání. Rostliny jsou středně vysoké (cca 78 cm) s výškou nasazení spodního lusku přibližně 12 cm. Tato odrůda má rychlý počáteční růst a dobrý zdravotní stav. Vyniká vysokou odolností vůči napadení hlízenkou obecnou. Na pokusných plochách dosahovala výnosů 4,01–4,16 (2019) a 2,39 až 3,35 (2020) t/ha. Na pokusných lokalitách v roce 2021 dosáhla výnosu ve Straškově 3,17 t/ha a Slovči 3,31 t/ha.

ES Governor (000, tmavý pupek):

Tato odrůda vyniká vyšší suchovzdorností než ES Navigator. Rostliny jsou středně vysoké a odolné vůči poléhání. Obsah oleje je zde 16 % a obsah bílkovin 41 %. Na pokusných lokalitách byly vyhodnoceny výnosy – Straškov 3,25 t/ha (2021), Sloveč 3,62 t/ha (2021) a Skalička 1,85 (2021) t/ha.

ES Comandor (000, bílý pupek):

Vyniká výborným zdravotním stavem, výškou rostlin, jejich stabilitou i rovnoměrností nasazení prvního lusku. Tato odrůda je vhodná pro potravinářské využití a díky své plasticitě nachází uplatnění i v méně vhodných podmínkách pro pěstování sóji. V poloprovozních pokusech dosahovala výnosů 3,65–4,58 (2019), 1,98–3,024 (2020) a 1,92 - 4,11 (2021) t/ha. Na běžných plochách se její výnos v roce 2020 pohyboval asi 2,2–2,8 t /ha (okr. Nymburk).

ES Compositor (000, bílý pupek):

Je přibližně o 3–5 dní ranější, než je ES Comandor. Tato odrůda je středně vysoká, s nasazením spodního lusku asi 12 cm. Obsah oleje je 20 % a bílkovin 42 %. Je vhodná pro potravinářské využití. Provozní výnos v roce 2020 byl 3,7 t/ha. V poloprovozních pokusech dosáhl v roce 2021 na lokalitě Sloveč výnosu 3,96 t/ha a ve Straškově 3,39 t/ha.

Pěstování sóji se u nás stává běžnou záležitostí a odrůdy společnosti Agrofinal také. Své kvality prokazují nejen v poloprovozních pokusech, ale i na běžných plochách. Děkujeme za vaši důvěru. Ing.

Tým Agrofinal s.r.o.